Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

  1. Sinh viên lớp NCDI6A xem danh sách GVHD đồ án học phần 1A ở phần ĐỒ ÁN và liên hệ với GVHD.
  2. Sinh viên lớp DHDI7A-N2 xem danh sách GVHD đồ án học phần 1A ở phần ĐỒ ÁN và liên hệ với GVHD.
  3. Sinh viên xem lịch học trực tiếp
  4. Sinh viên vào xem lịch thi trực tiếp