Thứ Năm, ngày 22 tháng 5 năm 2014

  1. Sinh viên Lớp DHDI5TLT HL nghỉ học môn điện tử công suất vào tiết 13 - 17 tối thứ 6 ngày 23/05/2014, và học bù vào tiết 13 - 17 tối thứ 7 ngày 24/05/2014, theo lịch bù của trường.
  2. Sinh viên các lớp DHDI8ALT, CDDI13 và NCDI5A đã có lịch GVHD đồ án, SV xem ở phần đồ án và liên hệ với GVHD.
  3. Sinh viên các lớp DHDI7BDHDI8 vào xem điểm tiểu luận môn ĐTCS và TĐT, nếu SV nào không có điểm tiểu luận có nghĩa là chưa nộp tiểu luận. SV nộp bổ sung tiểu luận chậm nhất là hết ngày thứ 4 (27/11/2013), sau ngay này không giải quyết cho bất SV nào nữa.
  4. Sinh viên các lớp DHDI7B-N2 và DHDI8A-N3 vào phần xem điểm để biết thi GK và TL.
  5. Lớp DHDI8ALT nộp đồ án học phần 2A trước ngày 16/11/2013 cho GVHD.
  6. Các lớp DHDI8A học môn Trường điện từ và lớp DHDI7A học môn Điện tử công suất nộp tiểu luận chậm nhất ngày 20/11/2013.
  7. Lớp DHDI8 nhóm 3 học bù vào môn Trường điện từ vào 1-5 tiết tại phòng D8.03, Ngày 6/10/2013
  8. Sinh viên lớp DHDI8ALT xem danh sách GVHD đồ án học phần 2A ở phần ĐỒ ÁN và liên hệ với GVHD.
  9. Sinh viên xem lịch học trực tiếp
  10. Sinh viên vào xem lịch thi trực tiếp